کلیات
افرادی به شدت با ثبات ، مسئول و قابل اتکا هستند . و به واقعیت ها و حقایق بهای زیاد می دهند. ISTJ ها کم حرف هستند ، بیشتر در خودشان هستند . وقت شناس ، دقیق و منظم هستند . می توانند به خوبی تمرکز کنند. پرت کردن حواس آنها دشوار است.
محل کار
*در به خاطر آوردن حقایق و واقعیتها عالی هستند.
*برای دقت اهمیت فراوانی قایل هستند .
* دقت می کنند که چیزی فراموش نشود . به شدت به جزئیات توجه دارند کارکنانی سخت کوش هستند.
*با ماشین ها ، واقعیتها ، حقایق و اعداد ارقام بهتر از دیگران کار می کنند .
*از به تنهایی کار کردن لذت می برند . از پرت شدن حواسشان ناراحت می شوند .
*دوست دارند مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شوند را تحمل نمی کنند .
*روشها و مقررات را تحمل اما نمی توانند افراد را تحمل نمایند .
*تمایل دارند که سخت گیری و بی انعطاف باشند.
*از مشاغلی که لباس ، محیط اطراف و ظواهر امر مهم نیستند ، دوری می گزینند.
*از بیحالی و رخوت و نابه سامانی خوششان نمی آید.
* به کمک کار سخت ، بدست آوردن مدارک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت می کنند.
عناوین شغلی
*حسابدار
*مدیر مدرسه
*بازرس
*بانکدار
*کارگر خدمت نظافتی
*برنامه نویس کامپیوتر
*کارگر ساختمان
* پیمانکار
* دندانپزشک
*کارآگاه
* برق کار
* مهندس
* کارمند دولت
*نماینده بیمه
*حقوق دان
*کتابخانه دار
*مدیر
*مکانیک
*تکنسین پزشکی
*متخصص چشم
*اپتومتریست
*داروخانه دار
*پزشک
*افسر پلیس
*واسطه اوراق بهادر
*آموزگار
*تکنسین
ارتباط با دیگران
*همسرانی که به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستند . حرفشان قولشان است و می توانید روی آن حساب کنید .
*عشقشان را عملاًً نشان می دهند اشخاص مطمئن و قابل اتکا هستند . در مورد آنها ، عملشان نشان می دهد که در چه شرایطی به سر می برند.
*ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشند ، هر چند که محبتشان اغلب عمیق است .
*می توانند معاشرتی و اجتماعی باشد.
*متواضع و فروتن هستند.
*به شدت عملگرا هستند.
*در برابر تغییر مقاوم هستند و به راحتی نظر وعقیده خود را تغییر نمی دهند .
*ممکن است به احساسات خود و دیگران بی توجه باشد و نتوانند به راحتی نیازهای متفاوت از نیاز های خود را درک کنند.
*می توانند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را داوری کنند.
*دوست ندارند پولی راکه به سختی بدست اورده اند ، مفت از دست بدهند.
اوقات فراقت
برای ISTJها آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است . در نظرآنها کارهای لذت بخش مولد و سودآور نیست .آنها دوست دارند اوقات خود را صرف کاری سود مند بکنند که درآمدی بدست دهد. مثلا کار کردن با یک کامپیوتر برای آنها اسباب مسرت می شود. آنها از اینکه در دل طبیعت باشند لذت می برند و متوجه بسیاری از جزئیات واقع در پیرامون خود می شوند. آنها سادگی را دوست دارند. از سرگرمیها و غذاهایی استقبال می کنند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.
پیشنهاد
*سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.
*دست کم هفته ای یک بار "دوستت دارم" را به زبان بیاورید.
*بیش اندازه محطاط و بی انعطاف نباشید .بدانید که تنها یک روش درست برای انجام دادن کارها وجود ندارد.
*از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.
*گهگاه کارهای تکانه ای و از روی خود به خودی بکنید. گهگاه تنبل شوید .
*بیشتر لطیفه بگوئید.
*به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.
*به نیازها واحساسات دیگران توجه کنید.
*از دیگران بیشتر تشکر کنید . حتی از کوچکترین کارهای آنها قدر شناسی کنید.
*وقتی را صرف استراحت و بازی کنید . از مرخصی های خود غفلت نکنید.
*از توانمندی خود که می توانید منطقی ، مستقل ، قابل اتکا ، وظیفه مند ، منظم ، دقیق ، سخت کوش و درک کننده باشید سپاسگذاری کنید .