آزمون MBTI
در جهت یاری در امر غنی سازی پایگاه آماری لطفا قبل از شروع آزمون موارد زیر را تکمیل نمایید
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاریخ تولدسال       ماه          روز
جنسیت       
تاهل        
میزان تحصیلات